lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
普通话异读词审音表及其说明

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2008-04-01

A

阿(一)ā

 
~訇  ~罗汉  ~木林~姨

 
(二)ē

 
~谀  ~附  ~胶  ~弥陀佛

挨(一)āi

 
~个  ~近

 
(二)ái

~打   ~说

ái       (统读)

ǎi       (统读)

ǎi       (统读)

ài       (统读)

ān     (统读)

ǎn     (统读)

áng  (统读)

āo     (统读)

拗(一)ào

 
~口

 
(二)niù

执~  脾气很~

ào   (统读)B

bá   (统读) 
印~子

bái (统读)

bǎng

 
翅~

蚌(一)bàng

 
蛤~

 
(二)bèng

 
~埠

bàng(统读)

bàng

 
过~

bāo    (统读)

bāo    (统读)

薄(一)báo(语)

 常单用,如纸很~

(二)(文)

 多用于复音词。

 
~弱  稀~

 淡~  尖嘴~舌

 
单~  厚~

堡(一)bǎo

 
碉~  ~垒

 
(二)

 
~子  吴~  瓦窑

 柴沟~

 
(三)

 
十里~

暴(一)bào

 
~露

 
(二)

 
一~ (曝)十寒

bào    (统读)

bèi      (统读)

bèi      (统读)

bèi

 
~脊  ~静

bǐ      (统读)

bǐ      (统读)

bǐ      (统读)

bǐ      (统读)

臂(一)

 
手~  ~膀

 
(二)bei

 
胳~

bì    (统读)

bì     (统读)

bì    (统读) 
复~ 
~补  ~益

bì      (统读)

bì      (统读)

bì      (统读)

biān (统读)

biàn (统读)

骠(一)biāo

 
黄~马

 
(二)piào

 
~骑  ~勇

bīn    (统读)

bīn    (统读)

bīn    (统读)

bìn    (统读)

屏(一) bǐng

 
~除  ~弃  ~气  ~息

 
(二)píng

 
~藩  ~风

bǐng    (统读)

bō       (统读)

bō       (统读)

bō       (统读)

剥(一)(文)

 
~削

 
(二)bāo(语)

泊(一)

淡~  飘~  停~

 
(二)

 
湖~  血~

(统读)

(统读)

(统读)

伯(一)

 
~~(bo   老~

 
(二)bǎi

 
大~子(丈夫的哥哥)

bó  (统读)

簸(一)

 
颠~

 
(二)

 
~箕

 bo

 
胳~

 bo

 
萝~

醭  (统读)

哺  (统读)

捕  (统读)

鵏 (统读)

埠  (统读)C


cán (统读)

cán (统读)

càn (统读)

藏(一)cáng

 
矿~

 
(二)zàng

宝~

cāo (统读)

cáo (统读)

cáo (统读)

 (统读)

cén (统读)

差(一)chā(文)

 不~累黍  不~什么

 
偏~  色~~别

 
视~  误~电势~

 
一念之~~池  ~错

 言~语错  一~二错

 
阴错阳~  ~等  ~额

 
~价  ~强人意  ~数  ~异

 
(二) chà(语)

 
~不多  ~不离  ~点儿

 
(三)

 
参~

chá (统读)

chá  (统读)

chǎn (统读)

chàn (统读)

颤(一)chàn

 
~动  发~

 
(二)zhàn

 
~栗(战栗)  打~(打战)

chàn    (统读)

chāng  (统读)

场(一)chǎng

 
~合   ~所  冷~  捧~

 
(二)cháng

 
外~  圩~  ~院  一~雨

 
(三)chang

 
排~

chāo   (统读)

cháo   (统读)

cháo

 
~讽  ~骂  ~笑

chào   (统读)

车(一) chē

 
安步当~  杯水~薪  闭门造~  螳臂当~

 
(二)

 
(象棋棋子名称)

chén   (统读)

 chèn

 
~心  ~意  ~职  对~  相~

chēng (统读)

乘(动作义,念chéng

 
包~制  ~便  ~风破浪  ~客  ~势  ~兴

chéng  (统读)

chéng  (统读)

澄(一)chéng(文)

 
~清(如~清混乱~清问题  

 (二)dèng(语)

 
单用,如把水~清了

chī    (统读)

chī    (统读)

chí    (统读)

chǐ    (统读)

chǐ

 
~寸  ~头

chǐ       (统读)

chǐ       (统读)

chì       (统读)

chōng(统读)

chòng

 
~床  ~模

臭(一)chòu

 
遗~万年

 
(二)xiù

 
乳~  铜~

chǔ     (统读)

chǔ    (动作义)

 
~罚  ~分  ~决  ~理  ~女  ~置

畜(一)chù(名物义)

 
~力  家~  牲~  幼~  

 (二)(动作义)

 
~产  ~牧  ~养

chù        (统读)

chù        (统读)

chù        (统读)

chù        (统读)

chuǎng(统读)

创(一)chuàng

 
草~  ~举  首~  ~造  ~作

 
(二)chuāng

 
~伤  重~

绰(一)chuò

 
~~有余

 
(二)chuo

 
宽~

cī    (统读)

cí    (统读)

cì    (统读)

 cì

 
~候

枞(一)cōng

 
~树

 
(二)zōng

 
~阳〔地名〕

cóng   (统读)

cóng   (统读)

cuán

 
万头~动  万箭~心

cuì   (统读)

撮(一)cuō

 
~儿  一~儿盐  一~儿匪帮

 
(二)zuǒ

 
一~儿毛

cuò    (统读)D


dā    (统读)

答(一)

 
报~  ~复

 
(二)

 
~理  ~应 
苏~   一~(十二个)

大(一)

 
~夫(古官名)  ~王(如爆破~王、钢铁~王)

 
(二)dài

 
~夫(医生)  ~黄  ~王(如山~王)  ~城〔地名〕

dāi(统读)

dǎi(统读)

逮(一)dài(文)如~捕

 
(二)dǎi(语)单用,

 
~蚊子~特务

当(一)dāng

 
~地  ~间儿  ~年(指过去)  ~日(指过去) ~天(指过去)  ~时(指过去)  螳臂~车

 
(二)dàng

 
一个~俩  安步~车  适~~年(同一年)~日(同一时候)~天(同一天)

dàng(统读)

dǎo   (统读)

dǎo   (统读)

倒(一)dǎo

 
颠~   颠~是非颠~黑白  颠三~四  倾箱~箧  排山~海  ~板  ~嚼  ~仓   ~嗓  ~戈  潦~

 
(二)dào

 
~粪(把粪弄碎)

dào    (统读)

dào    (统读)

dèng (统读)

dī        (统读)

〔古民族名〕

(统读) 
~防 
~当  ~确

dǐ    (统读)

dì    (统读)

dì    (统读)

dì    (统读)

 dian

 
打~(收拾、贿赂)

diē   (统读)

dié   (统读)

dìng(统读)

都(一)dōu

 
~来了

 
(二)

~市  首~  大~(大多)

duī    (统读)

dūn  (统读)

dùn  (统读)

duō  (统读)

duō  (统读)

掇(一)duō拾取、采取义)

 
(二)duo

 
撺~  掂~

duō   (统读)

duó   (统读)

 duó

 
忖~  ~德量力E


ē(统读)F

(统读)

(统读)

(统读)

(统读) 
理~  脱~  结~

fān(统读)

fān(统读)

fàn(统读)

坊(一)fāng

 
牌~  ~巷

 
(二)fáng

 
粉~  磨~  碾~  染~  油~  谷~

fáng(统读)

fáng(统读)

fáng(统读)

fèi     (统读)

fén   (统读)

fěng(统读)

fū     (统读)

fū     (统读)

fú     (统读)

fú     (统读) 
~毒  ~药

fú    (统读)

fú    (统读)

fú    (统读)

fǔ    (统读)

fù    (统读)

fù    (统读)G


gá     (统读)

gāng(统读)

gāng(统读)

gǎng

 
~楼  ~哨  ~子  门~  站~  山~子

gǎng(统读)

葛(一)

 
~藤  ~布  瓜~

(二)〔姓〕(包括单、复姓)

(统读) 
~命  ~新  改~

(一升的十分之一)

给(一)gěi(语)单用。

 
(二)(文)

 
补~  供~  供~制  ~予  配~  自~自足

gèn      (统读)

gēng

 
五~  ~生

gěng

 
脖~子

供(一)gōng

 
~给  提~  ~销

 
(二)gòng

 
口~  翻~  上~

gōu  (统读)

gǒu

~杞

gòu

~当

估(除~衣外,都读

骨(除~碌~朵外,都读 
~雨

(统读)

冠(一)guān(名物义)

~心病

(二)guàn(动作义)

沐猴而~  ~军

guǎng(统读)

guǐ       (统读) (一)guì[树名]

 
(二)huì[人名]”秦~

guì  (统读)

guō(统读)

guō(统读)

过(除姓氏读guō外,都读guòH 
~蟆

(一)

 
~达

(二)

~什蚂

hán

可~

hàng

~道

háo

寒~虫

(一)

唱~  附~  曲高~寡

(二)huo

搀~  搅~  暖~  热~  软~

貉(一)(文)

一丘之~

(二)háo(语)

~绒  ~子

(统读)

(统读)~采  ~道  ~令  ~止  呼幺~六

hè      (统读)

hēi     (统读)

hēng(统读)

横(一)héng

~肉  ~行霸道

(二)hèng

蛮~  ~财

hōng(统读)

虹(一)hóng(文)

~彩  ~吸

(二)jiàng(语)

单说。

hòng    (统读)

hú         (统读)

hú         (统读)

hú         (统读)

huà      (统读)

huái     (统读)

huái     (统读)

huàn   (统读)

huáng(统读)

huang

 
饥~ (指经济困难)

huì   (统读)

贿huì   (统读)

huì

 
一~儿  多~儿  ~厌 (生理名词)

hùn

~合  ~乱  ~凝土  ~淆  ~血儿  ~杂

huò    (统读)

huò    (统读)

huò

~亮

huò   (统读)J

(统读)

(统读)~数

(统读)

(一)

通~  侦~

(二)

~鞋口茶~  条~

jī  (统读)

jí  (统读)

jí  (统读)

jí  (统续)

jí  (统读) 
狼~(籍)

(统读)

(统读)

纪(一)〔姓〕

 
(二)~念  ~律  纲~  ~元~语

(统读)

(统读)

(统读)

ji

簸~

ji

逻~

jiā

雪~

jiā

~带藏掖  ~道儿  ~攻  ~棍  ~生  ~杂  ~竹桃  ~注

jiā     (统读)

jiǎ     (统读)

jiān  (统读)

jiān  (统读)

间(一)jiān

~不容发  中~

(二)jiàn

中~儿  ~道  ~谍  ~断  ~或  ~接  ~距    ~续  ~阻   ~作  挑拨离~

jiǎn   (统读)

jiǎn   (统读)

jiāng(统读)

jiǎng(统读)

嚼(一)jiáo(语)

味同~蜡

咬文~字

(二)jué(文)

咀~  过屠门而大~

(三)jiào

倒~(倒噍)

jiǎo

~幸

(一)jiǎo

八~(大茴香)  ~落  独~戏  ~膜  ~度 ~儿(犄~)  ~楼   勾心斗~  号~   口~(嘴~)  鹿~菜  头~

(二)jué

 ~斗  ~儿(脚色)  口~(吵嘴)  主~儿   配~儿  ~力  捧~儿

(一)jiǎo

根~

(二)jué

~儿(也作角儿,脚色)

(一)jiǎo

围~

(二)chāo

~说  ~袭

jiào

~勘  ~样  ~正

jiào  (统读)

jiào  (统读)

jiē    (统读)

jiē    (统读)

(除~了个果子开花~果~巴~实jiē之外,其他都念jié)睫jié(统读)

(一)jiè

~菜 (一般的芥菜)  ~末

(二)gài

~菜 (也作盖菜  ~蓝菜

jīn

~持  自~  ~怜

jǐn

~~  绝无~有

jǐn(统读)

jìn(统读)

jìn(统读)

jin

千~(起重的工具)

jīng
 一、本表所审,主要是普通话有异读的词和有异读的作为语素的字。不列出多音多义字的全部读音和全部义项,与字典、词典形式不同,例如:字有多种义项和读音,而本表仅列出原有异读的八条词语,分列于huo两种读音之下(有多种读音,较常见的在前。下同);其余无异读的音、义均不涉及。

 二、在字后注明统读的,表示此字不论用于任何词语中只读一音(轻声变读不受此限),本表不再举出词例。例如:字注明“fá(统读)”,原表军阀学阀财阀条和原表所无的阀门等词均不再举。

 三、在字后不注统读的,表示此字有几种读音,本表只审订其中有异读的词语的读音。例如字本有ài两音,本表只举自怨自艾一词,注明此处读音;至于ài音及其义项,并无异读,不再赘列。

 四、有些字有文白二读,本表以作注。前者一般用于书面语言,用于复音词和文言成语中;后者多用于口语中的单音词及少数日常生活事物的复音词中。这种情况在必要时各举词语为例。例如:字下注“()shān():紫~、红~、水~;()shā():~篙、~木

 五、有些字除附举词例之外,酌加简单说明,以便读者分辨。说明或按具体字义,或按动作义名物义等区分,例如:字下注“()chù(名物义):~力、家~、牲~、幼~;()xù(动作义):~产、~牧、~养

 六、有些字的几种读音中某音用处较窄,另音用处甚宽,则注××(较少的词)念乙音外,其他都念甲音,以避免列举词条繁而未尽、挂一漏万的缺点。例如:字下注~了个果子开花~果~巴~实jiē之外,其他都念jié”

 七、由于轻声问题比较复杂,除《初稿》涉及的部分轻声词之外,本表一般不予审订,并删去部分原审的轻声词,例如 (dao)”“ (yi)”等。

 八、本表酌增少量有异读的字或词,作了审订。

 九、除因第二、六、七各条说明中所举原因而删略的词条之外,本表又删汰了部分词条。主要原因是:1.现已无异读(”)2.罕用词语(“ ”)3.方言土音(归里包 zuī song”)4.不常用的文言词语( ”)5.音变现象(胡里八 毛毛  tēngtēng)”6.重复累赘(如原表字的有关词语分列达23条之多)。删汰条目不再编入。

十、人名、地名的异读审订,除原表已涉及的少量词条外,留待以后再审。(198512月修订)

 

 
 

沪公网安备 31010402000538号

通告.jpg
简章.jpg